Groźba karalna jako przestępstwo w myśl kodeksu karnego

GROŹBA

Groźba karalna jest przestępstwem opisanym w artykule 190 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, iż odpowiedzialności karnej podlega osoba, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa. Warto wyraźnie zaznaczyć, iż tylko taka groźba podlega karze, której treść jest zapowiedzią popełnienia przestępstwa.

Nie podlega odpowiedzialności z tego przepisu osoba, która grozi popełnieniem wykroczenia np. zniszczeniem rzeczy, której wartość nie przekroczy kwoty w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia. Nie odpowie także za groźby karalne osoba, która grozi naruszeniem reguł np. prawa cywilnego.

Groźba realizacji przestępstwa dotyczyć może działania na szkodę pokrzywdzonego (czyli ofiary) albo na szkodę osoby, która jest najbliższa dla pokrzywdzonego. Sprawcą przestępstwa nie musi być osoba grożącą. Może to być także inna osoba albo grupa osób. Osoba grożąca musi mieć jedynie bezpośredni wpływ na działania bezpośredniego sprawcy.

Groźby karalne – tylko wówczas, gdy pokrzywdzony czuje obawy

Istotnym elementem umożliwiającym sprawcy popełnienie przestępstwa groźby karalnej z art. 190 jest to, iż jego postępowanie musi w pokrzywdzonym wzbudzić uzasadnioną obawę zrealizowania groźby. Obawa taka musi być uzasadniona, czyli obiektywna. Pokrzywdzony nie może powoływać się na swoją ponad przeciętną wrażliwość, łatwowierność czy lękliwość. Sąd albo prokurator rozpatrujący zachowanie sprawcy musi brać pod uwagę, czy taka groźba mogła wywołać uczucie strachu albo zagrożenia u przeciętnej osoby, występującej w danych okolicznościach.

Warto dodać, iż bez znaczenia jest to, czy sprawca mógł swoją groźbę spełnić rzeczywiście. Liczy się jedynie uzasadnione przekonanie pokrzywdzonego co do możliwości zrealizowania takiej groźby. Sprawca broniąc się musi  stawiać szczególny nacisk na to, że pokrzywdzony zdawał sobie sprawę z realności groźby.

Przestępstwo groźby karalnej popełnione może zostać wyłącznie umyślnie. Oskarżenie musi wykazać, że sprawca posiadał uzasadniony powód, aby grozić pokrzywdzonemu.

Groźba karalna może zostać wyrażona w każdy sposób: słowem, gestem, pismem itp.

Groźby karalne- kary

W świetle artykułu 190 kk groźba karalna zagrożona jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Oznacza to, iż może tu znaleźć zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, kara pozbawienia wolności zostać może orzeczona z warunkowym jej zawieszeniem.

Przestępstwo groźby karalnej jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, iż organy ścigania bez inicjatywy ze strony osoby zagrożonej same nie będą podejmować żadnych czynności, które są związane z podjęciem albo prowadzeniem postępowania.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT https://pewny-prawnik.pl/blog/76/kiedy-grozba-jest-karalna

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*