Rozwód – sposoby rozwiązania małżeństwa

    Podjęcie przez małżonków decyzji o rozwodzie pociąga za sobą lawinę spraw i formalności, które trzeba załatwić, aby nastąpiło prawomocne rozwiązanie małżeństwa. Pierwszą rzeczą, jest złożenie pozwu w sądzie, który musi zostać własnoręcznie podpisany przez stronę wnoszącą o rozwód. Jeżeli są małoletnie dzieci, konieczne będzie dołączenie skróconych aktów urodzenia. Ponadto powód jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej, która w 2019 roku wynosi 600 złotych. Jeżeli podczas sprawy rozwodowej, powód będzie ubiegał się o ustalenie alimentów opłata sądowa może być wyższa.

Pozew rozwodowy

   Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym zgodnym z ostatnim miejscem zameldowania małżonków, jeżeli takiego nie ma, sądem orzekającym będzie sąd zgodny z miejscem zameldowania pozwanego. Jeżeli pozew spełnił wszystkie wymagania, zostanie przesłany do pozwanego, który ma 14 dni na przedstawienie na piśmie swojego stanowiska.Termin wyznaczenia rozprawy jest różny w zależności od możliwości kadrowych danego sądu. Rozprawa sądowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych, protokolant wywołuje powoda i pozwanego oraz świadków, którzy muszą opuścić salę sądową po sprawdzeniu przez sędziego listy obecności wszystkich wezwanych osób.   

Rozwód – sposoby rozwiązania małżeństwa

    Rozwiązanie małżeństwa może nastąpić tylko wtedy, gdy sąd stwierdzi trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Oznacza to ustanie więzi gospodarczych i fizycznych, w wyniku działania obydwojga małżonków lub jednego z nich. Są może orzec o winie jednego z małżonków, lub może nie orzekać o winie za rozkład pożycia małżeńskiego. Dzieje się to na żądanie małżonków. Istnieją trzy sposoby rozwiązania małżeństwa a mianowicie: bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie jednego z małżonków lub z orzeczeniem winy obojga małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie

   Jeżeli małżonkowie są zgodni, co do rozwodu bez orzekania winy, sąd wyda takie orzeczenie. Jeżeli jednak nastąpi sprzeciw jednego z małżonków, sąd będzie musiał ustalić stronę winną rozpadu małżeństwa. Rozwód bez orzekania o winie, najczęściej jest orzekany już na pierwszej lub drugiej rozprawie, jeżeli nie ma konfliktu odnośnie wysokości alimentów, opieki nad małoletnimi dziećmi. W takim przypadku po 5 miesiącach od uprawomocnienia się wyroku sądowego wygasa prawo do ubiegania się małżonków o alimenty w przypadku, życia w niedostatku nie ponosząc winy za taki stan.

Rozwód z orzekaniem o winie

  Rozwód z orzekaniem o winie, trwa zwykle długo, na sprawie sądowej zeznają świadkowie potwierdzający argumenty jednej lub obydwu stron. W przypadku uzyskania rozwodu z winy małżonka, powód będzie mógł otrzymać dożywotnie alimenty, jeżeli udowodni pozostawanie w niedostatku niewynikającego z jego winy. W czasie trwania rozprawy sądowej można zmienić stanowisko. Ten sposób rozwiązania małżeństwa na drodze sądowej jest niezwykle trudny dla obydwu stron.

   Wina rozkładu pożycia ma związek z więziami osobistymi małżonków, dobrami osobistymi, majątkiem. Małżonek dopuszczający się przemocy fizycznej i/lub psychicznej w rodzinie, naruszający godność małżonka jest uznawany za stronę krzywdzącą. Również udowodnienie nie wykazywania odpowiedniej dbałości o sferę materialną rodziny może być uznane za przyczynę rozkładu pożycia. Jedną z częstych przyczyn rozpadu małżeństwa i orzekania o winie jest zdrada małżeńska, nadużywanie alkoholu, narkotyków.

   Dowodami w sprawie poza zeznaniami świadków i stron mogą być: nagrania wideo i audio, fotografie, dokumentacja z policji, obdukcje, rachunki. A także zaświadczenia lekarskie i np. z izby wytrzeźwień. Sąd oceniając materiał dowodowy, nie będzie stopniował winy, określając, która ze stron ponosi większą winę. Jeżeli obydwie strony w jakiś sposób przyczyniły się do rozpadu małżeństwa, rozwód zostanie orzeczony z winy obu stron. W takim przypadku obydwie strony będą mogły występować z powództwem do sądu o alimenty w przypadku życia w niedostatku. Jednak wysokość takich żądań będzie ograniczała się do zaspokojenia jedynie podstawowych potrzeb egzystencjalnych.

Orzeczenie rozwodu przez sąd  

   Po przedstawieniu wszystkich dowodów, strony zabierają głos, najpierw powód a następnie pozwany. Po naradzie, sąd ustala sposób rozwiązania małżeństwa, odczytuje go na jawnym posiedzeniu przedstawiając uzasadnienie rozstrzygnięcia. Po czym rozwód musi się uprawomocnić w ciągu 21 dni. Strony  mogą wnieść apelację, czas na jej złożenie to 14 dni od daty otrzymania uzasadnienia orzeczenia sądu. W sprawach rozwodowych nie można skorzystać ze skargi kasacyjnej.

Czytaj dalej na stronie Kancelarii Prawnej https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/rozwod/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*